Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution HANNERUP PARK

§1
Institutionens formål er på matr.nr. 391 mx, Fredericia stadsjorder, at eje og administrere en ejendom med boliger for øldre, svageligt stillede personer med dertil knyttede kollektive lokaler og funktioner.

Institutionens navn er HANNERUP PARK, og dens hjemsted er Fredericia Kommune.

§2
Byggeriet er finansieret ved hjælp af offentlige lån og ved hjælp af en af de boligsøgende eller andre indskudt kapital, hvorom gælder følgende regler:

For hver lejlighed betales et indskud, hvis størrelse ansættes af bestyrelsen. Indskuddet forrentes med en rentesats, der ved regnskabsårets begyndelse er diskontoen + ½ %.

Ethvert lejemål er betinget af, at bestyrelsen godkender vedkommende lejer.

I lejlighederne må ikke bo børn under 10 år. I enkelte tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra.


§3
Derr oprettes skriftlige lejeaftaler i overensstemmelse med lejelovens almindelige regler, og hvad der i øvrigt gælder for udleje af beboelseslejligheder i kollektivhuse.

Institutionen HANNERUP PARK er registreret som en fond og er oprettet og  drevet i overensstemmelse med reglerne for lettere kollektivboliger. Der henvises i den forbindelse til, at fastsættelse af leje skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter de gældende regler herom.


§4
Udover lejeafgiften betaler beboerne efter regning for varme. Endvidere kan beboerne benytte fællesfaciliteterne, f.eks. gæsteværelser og selskabslokaler og udenoms faciliteter efter regler fastsat af bestyrelsen.

§5
Regnskabsåret er kalenderåret

Eventuelt overskud på regnskabet anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til henlæggelse til reservefond, afbetaling af prioriteter, overføring til næste års regnskab eller til nedsættelse af lejen eller af betaling for de kollektive goder.

§6
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. Fredericia Lærerkreds udpeger to medlemmer til bestyrelsen og Danmarks Lærerforening et medlem. De pågældende organer vælger samtidig hver en suppleant. Valget gælder for fire år ad gangen, svarende til byrådets valgperiode. Udover disse medlemmer vælges to beboerrepræsentanter ved det årlige beboermøde (for to år ad gangen).

Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende.

Institutionen tegnes, også ved salg eller pantsætning, ved underskrift af to af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.


§7
Hvert år inden 1. maj indkalder bestyrelsen til et beboermøde. På dette møde, til hvilket alle beboere indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, foretages valg af to beboerrepræsentanter til bestyrelsen samt suppleanter for disse. Valget gælder for to år, således at repræsentanter skiftevis er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Beboermødet vælger selv sin dirigent.

§8
Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

I forbindelse med sin revision skal revisoren undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisoren har adgang til at efterse alle regnskabsopstillinger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelse af sit hverv.

§9
Fredericia Kommune fører tilsyn med institutionen, hvilket indebærer at:

- Fredericia Kommune skal godkende institutionens budget hvert år senest den første oktober i det foregående år.
- Fredericia Kommune skal godkende årsregnskabet og i øvrigt skal inddrages løbende, såfremt regnskabet ser ud til at afvige fra det godkendte budget.
- Fredericia Kommune skal godkende ekstraordinære dispositioner, såsom optagelse af lån, pantsætning samt køb og salg af fast ejendom.

§10
Ændringer i disse vedtægter kan vedtages af bestyrelsen med godkendelse af Fredericia Byråd.

Bestemmelse om institutionens likvidation, og hvorledes likvidationen skal foretages, samt om at udbyttet af en eventuel likvidation skal anvendes til sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle formål, træffes af bestyrelsen med godkendelse af Fredericia Byråd.

Således vedtaget af bestyrelsen for Den selvejende Institution HANNERUP PARK,

Fredericia den 21. juni 2012

J.N. Kaae, J. Runge Madsen, Erik Lind, Terry Selder, Signe S. Mortensen


Foranstående vedtægter er godkendt af Fredericia Byråd.